ຕິດຕໍ່ເຮົາ:

ທີ່່ຢູ່     :   1429 ຊອຍລາດພຣ້າວ 94 (ປັນຈາມິດ) ຖະໜົນລາດພຣ້າວ ແຂວງ ພລັບພລາ ເຂດວັງທອງຫລາງ ຈ. ກຣຸງເທບ 10310
ເບີໂທ  :  02-792-9222
ແຟັກ  :  02-792-9201
Email : info@thairunggroup.net