ນ້ຳມັນເກຍອຸດສາຫະກຳ

ການເລືອກໃຊ້ນ້ຳມັນເກຍທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເກຍສະໝ່ຳສະເໝີແລະໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດການໃຊ້ນ້ຳມັນເກຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼື ຄຸນນະພາບຕ່ຳຈະເຮັດໃຫ້ເກຍເກີດການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ສັ່ນ ມີສຽງດັງ ສູນເສຍກຳລັງ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນທີ່ສຸດ ມີຫລາຍປັດໄຈທີ່ໃຊ້ພິຈາລະນາກ່ອນການຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊ້ນ້ຳມັນເກຍ

  • ອຸນຫະພູມເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນການເຮັດວຽກຈົນເຖິງອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ເກຍເຮັດວຽກ
  • ຊະນິດຂອງເກຍເຊັ່ນ ເຟືອງໄຮປອຍດ໌, ເຟືອງດອຍໝູຫຼືເຟືອງດອກຈອກ
  • ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຮັດເກຍ

ລັກສະນະຂອງໂລດທີີກະທຳກັບຊຸດເກຍເຊັ່ນໂຫລດເປັນລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງຫຼືເປັນຈັງຫວະຂອງຮອບການເຮັດວຽກຫຼືລັກສະນະກະແທກ (Shock Load)

ໂດຍນ້ຳມັນເກຍອຸດສາຫະກຳຂອງຍູຄອນໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ່ ຍູເອສຊິນເບສ ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳມັນເກຍອຸດສາຫະກຳ ມີຄຸນສົມບັດໃນການປ້ອງກັນການປະເກີດປະຕິກິລິຍາ ອ໊ອກຊີເດເຊິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະມີຄຸນສົມບັດດັ່ງນີ້

  • ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ນຫ້ຽນຂອງຊຸດເກຍໃນຄະນະທີ່ຂົບກັນຈະເກີດແຮງກະທຳທີ່ໜ໊າສຳຜັດຂອງແຂ້ວເກຍທັງແນວຕັງສາກ ແລະ ດ້ານຂ້າງ ການສຽດສີລ້ວນແຕ່ເກີດການຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະເສຍຫາຍໄດ້ ນ້ຳມັນເກຍທີ່ໃຊ້ຈະຕ້ອງມີຟີລ໌ມທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະສານຮັບແຮງກົດທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຫລຸດສຽດທານ ແລະປ້ອງກັນການສຽດສີ
  • ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ນ້ຳມັນໃນອ່າງທັງໝົດເຮັດໜ້າທີ່ຫລໍ່ລື່ນລະຫວ່າງແຂ້ວເກຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
  • ປ້ອງກັນສະໜິມແລະກຳຈັດສິ່ງເປິເປື້ອນອອກຈາກລະບົບນ້ຳມັນເກຍຊ່ວຍປ້ອງກັນສະໜິມໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ເຄືອບຜິວໂລຫະເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາກາດ ແລະນ້ຳມີໂອກາດເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບໂລຫະໃນຂະໜາດດຽວກັນນ້ຳຫຼືສານແປກປອມອື່ນໆ

Showing the single result