ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ

ນ້ຳມັນເຄື່ອງຢູ່ຄອນໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ່ ຍູເອສຊິນເບສ ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກກາຊວນມີຄຸນສົມບັດໃນການປ້ອງກັນການເກີດປະຕິກິລິຍາ ອ໊ອກຊິເດເຊິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດອື່ນໆດັ່ງນີ້

  • ຫຼຸດການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຈຶ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸເຄື່ອງຈັກ
  • ຫຼຸດຄວາມໜຽວຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາອ໊ອກຊິເດເຊິ່ນຊ່ວຍປົກປ້ອງແລະຍືດອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ດົນຂື້ນ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງຈັກ
  • ຫຼຸດຄວາມໜຽວທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງອັນເກີດຈາກການສະສົມຂອງຄາບຂີ້ຂະເໝົ່າປ້ອງກັນໃສ້ກອງຕັນ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໄດ້ດົນຂື້ນ ຈິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາ
  • ຫຼຸດການສະສົມຂອງຄາບເປິເປື້ອນຕ່າງໆຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສະອາດຂື້ນ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.
  • ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານນ້ຳມັນເຄື່ອງຍືດອາຍຸໃສ້ກອງນ້ຳມັນ ແລະ ຍືດເວລາການປ່ຽນຖ່າຍຈຶ່ງຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ເຄື່ອງຈັກ ແລະປະຫຍັດເວລາໃນການເຂົ້າຮັບບໍລິການໃຫ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນເຖິງແມ່ນໃນຊ່ວງທີ່ມີຄາບຂີ້ຂະເໝົ່າສະສົມຫຼາຍ

Showing all 7 results