ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງ

ນ້ຳມັນເຄື່ອງຂອງຍູຄອນໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ່ຍູເອສຊິນເບສຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງມີຄຸນສົມບັດໃນການປ້ອງການເກີດປະຕິກິລິຍາ ອ໊ອກຊິເດເຊິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະສຳລັບລົດຈັກແອັດຊັງທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ແລະທີ່ຕິດແກ໊ສ LPG, NGV ຄວນໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງເກຣດ API SN ເບີ 5W-30, 10W-40, 20W-50 ທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ່ຍູເອສຊິນເບສ ແລະມີເຖົ່າກຳມະຖັນຕ່ຳ ແລະມີຄຸນສົມບັດມາດຕະຖານອື່ນໆດັ່ງນີ້

  • ເປັນມາດຕະຖານ ISAC GF-5 ຊ່ວຍໃຫ້ປະຫຍັດເຊື້ອໄຟ-ຫຼຸດການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຈຶ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ.
  • ຫຼຸດຄວາມໜຽວຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາອ໊ອກຊິເດເຊິ່ນຊ່ວຍປົກປ້ອງແລະຍືດອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ດົນຂື້ນ ແລະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດເຄື່ອງຈັກ
  • ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໄດ້ດົນຂື້ນຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລຮັກສາ
  • ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານນ້ຳມັນເຄື່ອງຍືດອາຍຸໃສ້ກອງນ້ຳມັນ ແລະຍືດເວລາການປ່ຽນຖ່າຍຈຶ່ງຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ ແລະປະຫຍັດເວລາໃນການເຂົ້າຮັບບໍລິການ

เນ້ຳມັນເຄື່ອງ/ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຈາກແກ໊ສແລິນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງການນ້ຳມັນເຄື່ອງຄຸນສົມບັດພິເສດທີ່ບໍ່ມີໃນນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບເຄື່ອງຈັກອແອັດຊັງທົ່ວໄປ ຍູຄອນ ອິນຟີນິດ ຟູລລີ່ ຊິນເທທິດ SAE 5W-30 ຖືກຜະລິດຂື້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ແກ໊ສ ແລະນ້ຳມັນອແອັດຊັງໂດຍາະເພາະ ແລະຄ່າຄວາມໜຽວດັ່ງກ່າວກໍ່ເໝາະສຳລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ແກ໊ສຢ່າງດຽວອີກດ້ວຍ

Showing all 3 results