ຈາຣະບີ

ຈາຣະບີເກີດຈາກການປະສົມກັນຂອງສ່ວນປະກອບ 3 ຊະນິດ ໄດ້ແກ້ ຂອງແຫຼວພື້ນຖານ ສານເພີາມຄຸນນະພາບ ແລະສານເພີ່ມຄວາມຂຸ້ນຂອງແຫຼວພື້ນຖານອາດຈະຮວມເຖິງນ້ຳມັນແຮ່ ເອສເທີຣ ອິນທຣີໄກລຄອລ ຫຼື ຊິລີໂຄນ ສານເພຶ່ມຄວາມຂຸ້ນອາດຈະປະກອບດ້ວຍສະບູ່( ລິທຽມ ໂຊດຽມ ແຄລຊຽມ ແບຣຽມ ອາຣູມີນຽມ) ສານທີ່ບໍ່ແມ່ນສະບູ່ແບບອິນທຣີ (ໄມໂຄຣເຈລ ສີຍ້ອມຂະເໝົ່າດຳ ຊິລິກາເຈລ) ຫລືສານທີ່ບໍ່ແມ່ສະບູ່ອິນທຣີ (ສານປະກອບຍູເຣຍ ເທເຣຟທາເລດ ກຣາໄຟ້ຕສີຍ້ອມອິນຊີ) ໂດຍຈາຣະບີຂອງຍູຄອນໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ່ຍູເອສຊິນເບສ ຊ່ວຍໃຫ້ຈາຣະບີ ມີຄຸນສົມບັດໃນການປ້ອງກັນການເກີດປະຕິກິລະຍາ ອັອກຊິເດເຊິ່ນການເກີດສະໜິມ ການຮັບແຮງກົດສູງ ສານຕ້ານການຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະໂມລີ ແລະການເລືອກໃຊ້ຈາຣະບີ ຂື້ນຢູ່ກັບຈຸດທີ່ໃຊ້ ແລະລັກສະນະງານ ວິທີການໃສ່ຈາຣາບີ່ ເຊັ່ນ:

  • ຈາຣາບີລູກປືນລໍ້ ໃຊ້ຍູຄອນອະຄາເດຍຈີ2ເບີ2,3(ອອກແບບມາສຳລັບລູກປືນລໍ້ໂດຍສະເພາະມາດຕະຖານ NLGI-GC-LB)
  • ຈາຣະບີລູກປືນລໍ້ທີ່ຕ້ອງການທົນຄວາມຮ້ອນສູງໃຊ້ຍູຄອນອະຄາເດຍຈີ3ເບີ2,3(ອອກແບບມາສຳລັບລູກປືນລໍ້ໂດຍສະເພາະມາດຕະຖານ NLGI-GC-LB
  • ຈາຣະບີສຳລັບໂຮງໂມ້ຫີນໃຊ້ຍູຄອນອະຄາເດຍຈີ4ເບີ2(ອອກແບບມາສຳລັບປາກໂມ້ລູກປືນສະບລັບໂຮງໂມ້ຫີນໂດຍສະເພາະມາດຕະຖານ NLGI-GC-LB)

Showing all 4 results