Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບລົດຍົນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນ ອັລຕິເມດ ເອສ2 ເອັ໊ກຊ໌ SAE 15W-40, 20W-50
ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນ ອັລຕິເມດ ເອສ2 ເອັ໊ກຊ໌ SAE 15W-40, 20W-50

ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນ ອັລຕິເມດ ເອສ2 ເອັ໊ກຊ໌ SAE 15W-40, 20W-50

ULTIMATE S2 X SAE 15W-40, 20W-50

Product Description

ຂະໜາດ 18,200 ລິດ

ອັລຕິເມດ ເອສ2 ເອັ໊ກຊ໌ ເປັນນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນ ເກຣດລວມຄວາມສາມາດສູງ ໃຊ້ຍູເອສຊິນ ເທັກໂນໂລຢີ່ ຊ່ວຍຮັກສາເຄື່ອງຈັກໃຫ້ສະອາດ ຄຸນນະພາຍສູງເກີນມາດຕະຖານ API CF-4 ມີທັງ 15W-40 ແລະ 20W-50 ມີຄຸນສົມບັດຫລາກຫລາຍ ເຊັ່ນ: ຫລຸດການສິ້ນເປືອງຫລໍ່ລື່ນ, ການຄົງຄວາມໜຽວ ປ້ອງກັນການຫລຸຸ້ຍຫ້ຽນ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະອາດຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກ ຊ່ວຍກະຈາຍຂີ້ຂະເໝົ່າ ປ້ອງກັນການຫລຸ້ຍຫ້ຽນຂອງແບຣິງ ລະບົບຂັບເຄື່ອນວາວ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ການໄຫຼວຽນໃນລະບົບເປັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.

ການໃຊ້ງານ

ເໝາະສຳລັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນວຽກໜັກໃນລົດບັນທຸກລົດໂດຍສານ, ລົດທົວ ແລະເຄື່ອງກົນຈັກໜັກຕ່າງໆທັງທີ່ມີເທີໂບຊາຣ໌ຈເຈີຣ໌ ແລະອິນເຕີຄູລເລີ່ ໂດຍໃນເຄື່ອງຈັກຢີ່ປຸ່ນນັ້ນໃຊ້ໄດ້ທັງເຄື່ອງຈັກເກົ່າ ແລະໃໝ່ສຳລັບເຄື່ອງຈັກອາເມລິກາ ແລະຍຸໂຣບ ຈະເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງສຳລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ຜະລິດລະຫວ່າງປິ 1983-1996

ຄຸນປະໂຫຍດ

  • ມີສະຖຽນລະພາບ ອອກຊິເດເຊິ່ນ
  • ປ້ອງກັນການໜຽວຂື້ນຢ່າງທັນທີທັນໃດຂອງນ້ຳມັນ
  • ຮັກສາລະດັບການຫລໍ່ລື່ນໄດ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ
  • ຊ່ວຍປະຫຍັດພະລັງງານ
  • ປະສິດທິພາຍດີກ່ວາ ນ້ຳມັນເຄື່ອງເກຣດດ່ຽວ

ປະສິດທິພາບມາດຕະຖານ

  • API CF-4/SG/CF/CD

ຄຸນສົມບັດຈຳເພາະ

Properties  UNIT METHOD 15W-40  20W-50
  APPEARANCE VISUAL Bright & Clear Bright & Clear
  VISCOSITY 40 ˚C cSt ASTM D445 114.7 172.1
  VISCOSITY 100 ˚C cSt ASTM D445 15.21 18.42
  VISCOSITY INDEX ASTM D2270 138 120
  COLOR ˚C ASTM D1500 L 2.0 L 2.0
  Pour point ASTM D97 -21 -21
  TOTAL BASE NUMBER mgKOH/g ASTM D2896 10.0 10.0
  CCS @ -25, -20, -15 ˚C cPs ASTM D5293 6,510 9,040

*More specified products information are available

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນ ອັລຕິເມດ ເອສ2 ເອັ໊ກຊ໌ SAE 15W-40, 20W-50”

Your email address will not be published. Required fields are marked *