ບໍລິການ

Yukon ຍຶດຖືການໃຫ້ບໍລິການໃນຫລັກການດູແລໄປນຳກັນ (CARE TOGETHER)


ພວກເຮົາຍຶດຖືການປະຕິບັດຕາມຫລັກການໃນປະນິພານ “ເບິ່ງແຍງໄປນຳກັນ (CARE TOGETHER) “ ແລະການເຮັດວຽກຂອງຝ່າຍຂາຍ ແລະຝ່າຍປະສານງານໃນລິເລີ່ມ ຮ່ວມດູແລທຸລະກິດຂອງທ່ານໄປພ້ອມກັນດັ່ງທີ່ສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມໄລຍະເວລາໃນການເຮັດວຽກຂອງຍານພາຫະນະ ແລະເຄື່ອງຈັກ ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຍາວນານຫລາຍຂື້ນເຊິ່ງເປັນການປົກປ້ອງການລົງທຶນ ແລະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດ

1. ກຳນົດໃຫ້ມີການສ້ອມແປງບຳລຸງເຊີງປ້ອງກັນ (Preventive Maintenance) ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ

2. ທຳການວິເຄາະນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວເພື່ອຊ່ວຍຍືດການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

3. ຄວນເກັບຕົວຢ້່າງນ້ຳມັນພາຍໃຕ້ອູນຫະພູມ ແລະສະພາບການໃຊ້ງານດຽວກັນ ທຸກຄັ້ງເພື່ອຫລຸດໂຕແປທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຜົນການວິເຄາະຜິດພາດໄດ້

4. ເກັບຮັກສາສິນຄ້າໃນສະຖານທີ່ທີ່ສະອາດ ແລະແຫ້ງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ສະອາດ ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງ ຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸ ແລະຄຸນນະພາບສິນຄ້າຫລຸດຕ່ຳລົງ ເພາະອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນສູງ ຫຼື ເຢັນເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ການສະຫຼາຍໂຕທາງເຄມີ ເກີດການປົນເປື້ອນດ້ວຍຄວາມຊຸ່ມ ແລະການເສື່ມປະສິດທິພາບໄດ້

5. ໃຊ້ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດສະເໝີເພາະໂດຍທົ່ວໄປຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫລໍ່ລື່ນມັກຈະຕ່ຳກ່ວາຄ່າສ້ອມແປງອຸປະກອນຫລາຍເທົ່າຕົວ

6. ຕິດສະຫລາກສິນຄ້າໃນສະຕັອກ ແລະອຸປະກອນຈ່າຍນ້ຳມັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພາະຫາກນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນເກີດກາປົນເປື້ອນລະຫວ່າງກັນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກ ອຸປະກອນຂອງທ່ານເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂັ້ນຮ້າຍແຮງໄດ້

7. ຝຶກອົບຮົມຊ່າງສ້ອມແປງບຳລຸງໃຫ້ມີຄວາມຊຳນານຢູ່ສະເໝີ ພະນັກງານຂອງທ່ານມີສ່ວນສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນເຄື່ອງຈັກບໍ່ໃຫ້ເປ່ເພ

8. ຄວາມໜຽວເປັນສິ່ງສຳຄັນບໍ່ວ່າຈະເປັນຈາຣະບີ ນ້ຳມັນເຄື່ອງຫຼືນ້ຳມັນເກຍ ຫາກທ່ານໃຊ້ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຫລາຍເກີນໄປທ່ານຈະປະຫຍັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ຫນ້ອຍລົງ ແລະຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກຈະເກີດຄວາມຝືດຈົນເກີນໄປ ແຕ່ຖ້າທ່ານໃຊ້ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ມີຄວາມຂົ້ນໜ້າອຍເກີນໄປ ກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຊິ້ນສ່ວນເຫລົ່ານັ້ນຕາມທີ່ຕ້ອງການ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນເລືອກໃຊ້ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມກັບການໃຊ້ງານໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງ OEM ສະເໝີ

9. ຄວາມຊຸ່ມທີ່ສະສົມຢູ່ໃນນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຫລາຍກ່ວາ ຝຸ່ນລະອອງ ການໃຊ້ກອງຫາຍໃຈແບບມີໂຕດູດຄວາມຊຸ່ມຈະຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຊຸ່ມ ແລະຍືດອາຍຸເຄື່ອງຈັກໄດ້

10. ໝັ່ນຕິດຕາມຂ່າວຄາວຢູ່ສະເໝີ ຄຳແນະນຳຈາກ OEM ມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຢີ່

ດ້ານລູ່ມເປັນຮູບພາຊະນະບັນຈຸທີ່ Yukon ໃຊ້ສຳລັບເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳມັນເຄື່ອງເພື່ອນຳໄປທົດລອງ ແລະຕົວຢ່າງລາຍງານການວິເຄາະຜົນການທົດລອງຈິ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ Yukon ມີການພັດທະນາ ແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ

ພາຊະນະບັນຈຸທີ່ Yukon ໃຊ້ສຳລັບເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳມັນເຄື່ອງພາຊະນະບັນຈຸທີ່ Yukon ໃຊ້ສຳລັບເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳມັນເຄື່ອງ

report

ຕົວຢ່າງລາຍງານການວິເຄາະຜົນການທົດລອງ